پروژه های فن آوا سیستم

محصولات فن آوا سیستم

محصولات و پروژه های فن آوا سیستم

Setkava

ستکاوا

Mahka

مــــــهکا

Toomak

تومـــاک

Sale system

فـروش سیــستم

logistic

مدیریت لجستیک

Investment

مدیریت نهاده ها

Setkava

ستکاوا

Mahka

مــــــهکا

Toomak

تومـــــــاک

Syle system

فـروش سیــستم

logistic

مدیریت لجستیک

Investment

مدیریت نهاده ها

بخش های اصلی استقرار پلتفرم در پروژه های فن آوا سیستم

 

۱. بخش سیاست گذاری و راهبری:

سیاست گذاری و راهبری طرح و زنجیره تامین تا مصرف بر پایه پلتفرم هوشمند است.

۲. بخش فنی و عملیات اجرایی:

ایجاد و استقرار پلتفرم شامل طراحی، معماری، تولید، پیاده‌سازی، نگهداشت و توسعه می باشد.

۳. بخش مدیریت کسب و کارها(مدیریت کارگزاران):

    تدوین و مدیریت فرآیندهای کسب و کار و تجارت برای هر کالا(محصول)

بخش های اصلی استقرار پلتفرم در پروژه های فن آوا سیستم

۱. بخش سیاست گذاری و راهبری:

سیاست گذاری و راهبری طرح و زنجیره تامین تا مصرف بر پایه پلتفرم هوشمند است.

۲. بخش فنی و عملیات اجرایی:

ایجاد و استقرار پلتفرم شامل طراحی، معماری، تولید، پیاده‌سازی، نگهداشت و توسعه می باشد.

۳. بخش مدیریت کسب و کارها(مدیریت کارگزاران):

تدوین و مدیریت فرآیندهای کسب و کار و تجارت برای هر کالا(محصول)