جان محمد رجبی
جان محمد رجبیرییس هییت مدیره
به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا
رضا طرفی
رضا طرفینایب رییس هییت مدیره
نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا
حمیدرضا کاووسی
حمیدرضا کاووسیعضو هیئت مدیره و مدیرعامل
نمایندگی از شرکت فن آوا ماهواره
حمید شریعتی
حمید شریعتیعضو هیئت مدیره
نمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا
محمد بیگدلی
محمد بیگدلیعضو هیئت مدیره
نمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام